Hoe gaat het met… de Nationale Smart City Strategie?

Sinds september wordt in een groot verband samen gewerkt aan een Nationale Strategie Smart Cities. Eind januari zal deze worden aangeboden aan Mark Rutte. We gaan nu de laatste fase van de totstandkoming in. We bieden jullie hierbij actuele informatie over het proces en de planning.

Een Nationale Smart City Strategie, wat is dat en waarom?

Een visie over de richting voor Smart Cities, vanuit de samenleving, vanuit de praktijk. Dat was de uitdaging die in de zomer van 2016 door minister-president Mark Rutte werd gesteld en die al snel werd opgepakt door ruim 100 mensen uit verschillende disciplines. Het proces dat volgde was een weerspiegeling van waar Smart Cities voor staan: co-creatie, multi- disciplinair en bottom-up. Aan tafel zitten steden van de G5 en G32, nationale overheid, wetenschappers en bedrijven, zowel grote partijen als veelbelovende start-ups. De inhoud van de strategie is tot stand gekomen op basis van gezamenlijke workshops, bilaterale ontmoetingen en deelname aan de Smart City World Expo in Barcelona. De focus van de strategie ligt op:

  1. Nieuwe vormen van samenwerking tussen overheden (lokaal, regionaal, nationaal) en tussen toepassingsdomeinen (energie, mobiliteit etc.)
  2. De randvoorwaarden en middelen om innovatie te realiseren in die domeinen. Het proces; hoe gaan we het organiseren? Nationale en Europese regelgeving laat soms al meer toe dan in lokale processen is doorgevoerd. Deze strategie helpt een brug slaan tussen die niveaus.

Planning en aanbieding aan minister Rutte

Verschillende steden hebben sinds september bijgedragen aan de Smart Cities strategie: in een van de grotere bijeenkomsten, in Barcelona, via het DSA-netwerk of via de G5 en G32 vertegenwoordiging. Half december presenteerde Joyce Velu van het kernteam het proces en de strategie tot dan toe op onze DSA meetup en haalde daarbij ook input op van de aanwezige steden en netwerkpartners. Eind december is om reacties gevraagd op de conceptversie van de strategie. Zo kan ook in deze fase nog input geleverd worden. Het is daarbij met name van belang te kijken naar de actiepunten die zijn geformuleerd: is dat waar we de komende tijd met elkaar op willen inzetten? Mis je daar nog iets? Kun je je vinden in de gestelde ambitie en dragen deze actiepunten daar voldoende aan bij?

Hoe verder?

Er wordt natuurlijk al jaren samengewerkt aan Smart Cities: o.a. vanuit de themagroep Smart Cities van de G32 (DSA), VNG, IMG, Rijk, OASC, NL SAG SC van de NEN. De strategie laat zien waar we nu gezamenlijk staan. En geeft een beeld van hoe we gezamenlijk verder kunnen werken. Wij zien daarin een aantal opgaven en ontwikkelmogelijkheden:

  • Erkenning van de complexiteit, veranderlijkheid, onzekerheid en onduidelijkheid die de snelle ontwikkelingen kenmerken. We zijn met z’n allen voortdurend aan het ontdekken.
  • Verdere samenwerking tussen G5, G32 en andere steden, op het gebied van het delen van goede voorbeelden, het samen oppakken van pilots en opschaling en het agenderen van issues en opgaven bij het Rijk.
  • Koppeling bieden van onderzoek aan beleid, met aandacht voor de maatschappelijke impact van technologie en Smart Cities.
  • Transparantie (blijven) bieden over wie waar mee bezig is op het gebied van smart Cities, zowel voor overheid en kennisinstellingen
  • Versterking van het landelijke netwerk van partijen die zich bezig houden met Smart Cities en begaan zijn met de publieke zaak. Daar moet ook eigenaarschap ontstaan op de ondersteuning of coördinatie van dit netwerk.

Heb je vragen over de Nationale Smart City Strategie neem dan contact op met Wim Oosterveld of Marije Poel

 

Je kunt niet meer reageren.