Maak kennis met… Mercè de Miguel i Capdevila

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt iemand van de DSA steeds vijf vragen aan een collega die zich ook voor de DSA inzet. De geïnterviewde bedenkt vervolgens wie hij of zij graag de volgende vijf vragen zou willen stellen. Marijke van Hees stelt deze keer vijf vragen aan Mercè de Miguel i Capdevila.

Wil je jezelf even voorstellen?

Ik ben Mercè de Miguel i Capdevila. Ik ben in Barcelona geboren en getogen en al sinds 25 jaar werk en woon ik in Nederland. In Barcelona en Eindhoven ben ik lang geleden afgestudeerd als Strateeg en Vormgever van Stadsontwikkeling. In deze richting heb ik ruim 25 jaar gewerkt, in verschillende steden (Barcelona, Tilburg, Rotterdam). Sinds begin dit jaar ben ik directeur van de Digitale Steden Agenda, dat doe ik met veel plezier! Het is mijn passie om bij te dragen aan de duurzame en “state of the art” ontwikkelingen van stedelijke gebieden. Ik zet graag mijn ervaring en creativiteit in om samen met verschillende partijen (kennisinstellingen, marktpartijen, betrokken ondernemers en burgers, bestuurders) resultaat te boeken.

Je werkt nu bijna een half jaar als directeur bij de DSA, wat zijn de drie positieve punten die je zijn opgevallen?

Het eerste punt dat me opvalt is het brede draagvlak die de DSA in een paar jaar tijd binnen de overheid heeft weten te ontwikkelen. Zowel binnen de G32 als de G4, maar ook binnen verschillende ministeries. Regelmatig kom ik een enthousiaste aanhanger van de DSA-werkwijze tegen. Binnen onze thema’s is de uitdaging om samenwerking met verschillende organisaties te blijven opzoeken en uit te breiden. Dit is goed te zien bij de projecten van bijvoorbeeld Regelluwe Stad en Lerende Stad, waarin veel samengewerkt wordt met o.a. ministeries.

Als onderdeel van een internationale maatschappelijke kentering, staan we nog aan de wieg van de ‘post industriële revolutie’, toch zijn we in Nederland al erg ver met het integreren van ICT (infrastructuur en als instrument) met als doel: echte Smart NL Stedelijke Gebieden verder te ontwikkelen. Hiervoor is samenwerking op verschillende niveaus noodzakelijk. De DSA helpt deze transitie te maken en heeft samen met haar partners een eigen, succesvolle, werkwijze ontwikkeld om hieraan bij te dragen. Dat dit tot een Smarter Omgeving kan leiden zien we in de coalities en resultaten die de Veilige Stad inmiddels heeft weten te bereiken. Ook Bedrijvige Stad zoekt ondernemers op om hen door deze transitie heen te helpen. Daarnaast wordt de participatie van burgers steeds belangrijker, waar Onze Stad zich op haar beurt hard voor maakt.

Het derde punt dat me opvalt is dat er voor maatschappelijke vraagstukken nog veel werk te verrichten is. Er kan veel geleerd worden van de manier waarop bedrijven ICT implementeren als tool om eigen processen te verbeteren. Ik constateer dat de samenwerking tussen publieke en private partijen meer successen bij de uitwerking van DSA-thema’ s met zich mee brengt. Kijk maar naar de projecten van Zorgende Stad. Dit thema werkt goed samen met een mix van publieke en private partijen, de triple helix. Groene stad zoekt ook de samenwerking in de nog uit te werken projecten op basis hiervan.

Wat zijn drie verbeterpunten?

In amper een paar jaar tijd hebben we veel dynamisme en verandering binnen de thema’s teweeg weten te brengen. De nieuwe werkwijze slaat aan en levert resultaten op. Samen met onze partners moeten we deze resultaten nog beter in andere stedelijke omgevingen gericht helpen toepassen.

We zoeken collega’s en partners waarin energie zit om zaken op een andere manier op te pakken. Oplossingen geven we handen en voeten vanuit vernieuwde perspectieven. Het gaat er om meer partijen te vinden die vol energie zitten. Deze partijen willen we meer met elkaar verbinden, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij de zes o’s (ondernemers, overheid, onze burgers, out-of-the-box-denkers, onderzoeksinstellingen en onderwijs). Op de korte termijn valt binnen Groene Stad en Bedrijvige Stad veel te winnen, zoals de koppeling met respectievelijk Amsterdam Smart City en met Brainport in Eindhoven.

Tot nu toe kent men de DSA als verbinder van mensen en partijen. De komende vijf jaar zullen wij een actieve rol spelen bij de versneller van strategische processen. Bijvoorbeeld bij open data; de uitdaging is om het Nederlandse platform omtrent Open Data vorm te gaan geven. Genoeg ervaringen uit onder andere trendzetter Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven of Tilburg. Ook ministeries zoals I&M en BZK zijn hierop actief.

Hoe zie je de toekomst van de DSA voor je?

Ik denk dat het goed is dat de DSA-ontwikkelde werkwijze en aanpak de komende vijf jaar doorgaat. Wat we doen blijkt succesvol. Het is fantastisch om met zulke betrokken mensen bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Nederland. Tegelijkertijd is er enorm veel werk aan de winkel. De drie decentralisaties van rijk naar gemeenten brengt een grote vraag aan efficiëntie met zich mee. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en zeker niet van de dienstverlening. De noodzaak van innovatie wordt hierdoor alsmaar groter.

Wat ik de komende tijd als belangrijke uitdaging zie is dat we de geweldige ervaring van Amsterdam als internationale smart city gaan verbinden met de G4 en de G32. Ik verwacht ook dat we op het gebied van Open- en Big data internationale en baanbrekende oplossingen gaan ontwikkelen. Daar ben ik van overtuigd. Onze activiteiten van nu en van de komende vijf jaar zullen enerzijds de participatie van mensen verhogen en aan de andere kant regels versimpelen. Het een en ander volgens de natuurlijke en niet te stoppen ontwikkeling die onze maatschappij aan het doormaken is.

De toekomst van de DSA. Op de korte termijn wordt het ontzettend druk voor de DSA en voor onze partners. Op de lange termijn hoop ik dat de DSA overbodig wordt. Ik hoop dat onze werkwijze zo geïntegreerd en vanzelfsprekend wordt dat we niet meer nodig zijn.

Wie wil jij 5 vragen stellen en waarom?

Aan een van de negen ambtelijk trekkers wil ik vijf vragen stellen. Het is dankzij de samenwerking tussen de visionaire ambtenaren en de bestuurders dat deze beweging tot stand komt. Uit de ambtelijk trekkers kies ik Hedwig Miessen, trekker Veilige Stad van de gemeente Den Haag. Ik ben onder de indruk van met name het aantal partijen buiten de gemeente, die zich al hebben weten te verbinden aan de ontwikkeling van de Veilige Stad. De resultaten zijn indrukwekkend!

Je kunt niet meer reageren.