Een greep uit de DSA werkgroep Open Data

De DSA werkgroep Open Data bestaat uit vertegenwoordigers en programmamanagers Open Data van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg. De werkgroep komt elke zes weken bij elkaar, gefaciliteerd door de DSA. Eerder deelden we het benchmarkonderzoek van Open Data platforms. Nu delen we graag informatie over de High Value datalijst die in de werkgroep is ontstaan, en de lessons learned van Amsterdam. Daarnaast wijzen we je graag op de Linkedin-groep voor kennisdelen en discussie, voor Open Data ambtenaren, waar je nu lid van kunt worden.

High Value datalijst

De High Value List is een lijst van waardevolle datasets die ontwikkeld is in de werkgroep. Het idee is dat als alle gemeenten de datasets van deze lijst ontsluiten (bijvoorbeeld meldingen openbare ruimte en wegopbrekingen) er een landelijk dekkende set met waardevolle data ontstaat. De lijst creëert schaal, standaardisatie en kansen voor innovatie. De werkgroep heeft de krachten gebundeld voor een soortgelijk initiatief van het ministerie van BZK (KOOP, Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) en KING, om tot een eenduidige aanpak te komen. De lijst dient nu ter inspiratie voor gemeenten die data willen ontsluiten en voor de nodige discussie rondom Open Data.

Totstandkoming lijst

Het betreft datasets die reeds beschikbaar zijn als Open Data en veel worden geraadpleegd. Maar ook datasets die nog niet beschikbaar zijn en waar veel vraag naar is. Op basis van ervaringen, aanvragen en beschikbare huidige datasets is eerst een longlist opgesteld en daaruit zijn onderstaande twintig High Value datasets geselecteerd. In werkgroepen gefaciliteerd door KING en KOOP wordt de lijst momenteel uitgebreid en verder uitgewerkt. Per dataset wordt een beschrijving toegevoegd en onder andere aangegeven wat het aggregatieniveau is, hoe moeilijk of makkelijk het ontsluiten ervan is en wie de facilitator van de set is. De lijst is bijna compleet en wordt vervolgens getoetst in het land, gevolgd door een impactanalyse uitgevoerd door KING. Op de Gebruikersbijeenkomst data.overheid.nl op 17 maart wordt een terugkoppeling van de werkgroepen gegeven. De conceptversie van de lijst is op te vragen bij Fatiha.

Verkenning Open Data bij gemeenten

Uit de verkenning in opdracht van VNG/KING van mogelijkheden om Open Data te versnellen bij Nederlandse gemeenten, bleek dat er breed draagvlak is voor een High Value datalijst. De verkenning laat verder zien dat Open Data belangrijk is, maar dat het uiteindelijk gaat om datamanagement en (keten)samenwerking in de meest brede zin. De waarde voor beleid, dienstverlening en procesverbetering wordt steeds duidelijker. Download het rapport hier.

Geleerde lessen Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een mooi overzicht gemaakt van haar geleerde lessen rondom Open Data. De belangrijkste les voor Amsterdam is dat Open Data geen doel op zichzelf is. Het is een middel om de stad efficiënter, transparanter en innovatiever te maken. Niet alleen met nieuwe projecten, maar vooral door slim bij te dragen aan bestaande initiatieven in de stad. De business case voor Open Data ligt vooral in het op orde krijgen en intern delen van data. Met hun drielagenmodel is de stap van intern naar gedeelde of open data eenvoudig te maken.

Open Data Linkedin-groep

Op initiatief van de werkgroepleden is in het kader van de pijler 2 van de intentieverklaring (proactieve kennisdeling met andere gemeenten) een Linkedin-groep gestart: (open)data Nederlandse gemeenten. De groep is bedoeld om kennis te delen over Open Data tussen gemeenten en overheidsinstellingen en het biedt de kans om in contact te komen met collega’s van andere gemeenten die zich met dit onderwerp bezighouden. Behalve actualiteiten worden ook presentaties die onderling worden gehouden, gedeeld.  Daarnaast wordt een evenementenkalender bijgehouden met relevante bijeenkomsten zoals het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gehouden Linked Data Symposium op 7 maart en het KING congres op 5 april. De groep wordt beheerd door Antoine Gribnau van de gemeente Den Haag namens de G5 en Geert-Jan Bruinier namens KING. Via deze link kun je vragen lid te worden van de groep.

Vervolg werkgroep

We kijken nu hoe de werkgroep verder kan gaan nadat de DSA eindigt.

We kijken verder voor het vervolg van de werkgroep

De Digitale Steden Agenda heeft de werkgroep twee jaar terug opgericht en faciliteert sindsdien de groep. Per 1 april houdt de DSA op. De werkgroep heeft haar eerste missie volbracht: de intentieverklaring is getekend door de steden en bijna volledig uitgevoerd. In februari wordt een nieuwe missie geformuleerd. In de tussentijd wordt verkend onder welke noemer de werkgroep doorgaat. Tot april kun je bij vragen contact opnemen met Fatiha Alitou. Vanaf april voorlopig met Antoine Gribnau van de gemeente Den Haag.

Je kunt niet meer reageren.